ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2564-สวนกุหลาบวิทยาลัย
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ 6 ธันวาคม 2564 เวลา : 14:31
 ม.ต้น รวม
   ความเป็นเลิศ (GATE) 849
   English Program 376
   ในเขตพื้นที่บริการ 147
   นอกเขตพื้นที่บริการ 1284
   ความสามารถพิเศษ ม.1 32
รวมทั้งหมด   2688
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 364
   English Program 43
   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษา 273
   คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ 67
   ความสามารถพิเศษ ม.4 35
รวมทั้งหมด   782
 [ม.ต้น] (รับ 144 คน)
  • ความเป็นเลิศ (GATE)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 134 0 134
 20 มี.ค. 2564 249 0 249
 21 มี.ค. 2564 152 0 152
 22 มี.ค. 2564 132 0 132
 23 มี.ค. 2564 182 0 182
รวม  849 0 849
 [ม.ต้น] (รับ 60 คน)
  • English Program
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 67 0 67
 20 มี.ค. 2564 82 0 82
 21 มี.ค. 2564 63 0 63
 22 มี.ค. 2564 49 0 49
 23 มี.ค. 2564 115 0 115
รวม  376 0 376
 [ม.ต้น] (รับ 25 คน)
  • ในเขตพื้นที่บริการ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 19 0 19
 25 เม.ย. 2564 13 0 13
 26 เม.ย. 2564 29 0 29
 27 เม.ย. 2564 64 0 64
 28 เม.ย. 2564 22 0 22
รวม  147 0 147
 [ม.ต้น] (รับ 222 คน)
  • นอกเขตพื้นที่บริการ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 151 0 151
 25 เม.ย. 2564 250 0 250
 26 เม.ย. 2564 568 0 568
 27 เม.ย. 2564 216 0 216
 28 เม.ย. 2564 99 0 99
รวม  1284 0 1284
 [ม.ต้น] (รับ 4 คน)
  • ความสามารถพิเศษ ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 25 เม.ย. 2564 3 0 3
 26 เม.ย. 2564 9 0 9
 27 เม.ย. 2564 20 0 20
รวม  32 0 32
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 17 0 17
 20 มี.ค. 2564 37 0 37
 21 มี.ค. 2564 93 0 93
 22 มี.ค. 2564 77 0 77
 23 มี.ค. 2564 140 0 140
รวม  364 0 364
 [ม.ปลาย] (รับ 20 คน)
  • English Program
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 5 0 5
 20 มี.ค. 2564 10 0 10
 21 มี.ค. 2564 4 0 4
 22 มี.ค. 2564 6 0 6
 23 มี.ค. 2564 18 0 18
รวม  43 0 43
 [ม.ปลาย] (รับ 44 คน)
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษา
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 8 0 8
 25 เม.ย. 2564 5 0 5
 26 เม.ย. 2564 48 0 48
 27 เม.ย. 2564 144 0 144
 28 เม.ย. 2564 68 0 68
รวม  273 0 273
 [ม.ปลาย] (รับ 64 คน)
  • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 2 0 2
 26 เม.ย. 2564 7 0 7
 27 เม.ย. 2564 31 0 31
 28 เม.ย. 2564 27 0 27
รวม  67 0 67
 [ม.ปลาย] (รับ 12 คน)
  • ความสามารถพิเศษ ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 25 เม.ย. 2564 6 0 6
 26 เม.ย. 2564 5 0 5
 27 เม.ย. 2564 24 0 24
รวม  35 0 35